Pricacystatement Weer zin in je werk

Pricacystatement

Weer zin in je werk, gevestigd Sinj. Semeynsweg 303, 2524 EL Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.weerzininjewerk.nl 
Sinj. Semeynsweg 303
2524 EL Den Haag
info@weerzininjewerk.nl
tel. 070 3930261.
Theo Hettema is de functionaris gegevensbescherming van Weer zin in je werk.
Hij is te bereiken via info@weerzininjewerk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Weer zin in je werk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De verstrekte gegevens zijn nodig voor het realiseren van de dienstverlening van Weer zin in je werk, waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Indien van toepassing voor de begeleidingsovereenkomst: contactgegevens werkgever en functie bij de werkgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De dienstverlening van Weer zin in je werk is niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. Van hen worden geen gegevens verzameld.
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden niet geregistreerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Weer zin in je werk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Weer zin in je werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Weer zin in je werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Weer zin in je werk verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en programma´s

Weer zin in je werk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Je persoonsgegevens worden geregistreerd in Outlook en Word.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Weer zin in je werk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Weer zin in je werk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@weerzininjewerk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Weer zin in je werk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weer zin in je werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Persoonsgegevens worden niet ‘in de cloud’ (bijv. via Dropbox, Google Drive) opgeslagen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@weerzininjewerk.nl.